Algemene verkoopsvoorwaarden

Al onze verkopen, zowel via de webshop als via een ander verkooporgaan van Un Message de Vie/ Religie Regina bv, zijn bindend en definitief, zonder enige mogelijkheid van retour. De verkopen zijn steeds per verpakkingseenheid of minimum bestelhoeveelheid. Het staat Un Message de Vie / Religie Regina bv dus vrij de bestelde hoeveelheid door de klant, als dusdanig te wijzigen en te leveren. Wanneer de klant de orderbevestiging bekomt staat het de klant vrij om binnen de 48uur na het verzenden van de orderbevestiging eventuele wijzigingen door te geven.

Un Message de Vie / Religie Regina bv Z.I. Tongeren-Noord, Gasthuisbosdreef 22c, 3700 Tongeren. N° TVA BE 0887.136.363 baat de webwinkel uit.
Iedere bestelling van een product uit onze webwinkel, veronderstelt dat de klant deze verkoopsvoorwaarden gelezen heeft en de klant bijgevolg akkoord is hiermee. Dit betekent ook dat er bij bestelling geen ondertekend document moet zijn van deze verkoopsvoorwaarden.

De webwinkel heeft biedt de volgende informatie :

  • De wettelijke voorschriften om ons bedrijf te kunnen herkennen
  • Een voorstelling van de producten opdat de klant zich een goed idee kan vormen over het product.
    Foto’s die getoond zijn, zijn louter indicatief en niet bindend voor Un Message de Vie / Religie Regina bv
  • Een prijsindicatie in Euro’s ZONDER de eventuele verzendkosten. Deze laatste worden meegedeeld bij de opmaak van de leverbon.
  • De informatie die vertoond is, werd opgemaakt in Nederlands. De vertalingen zijn indicatief en nietbindend.

De klant verklaart de juiste wettelijke hoedanigheid te hebben om deze algemene verkoopsvoorwaarden te aanvaarden.

Artikel 1 : Integ​raliteit

De huidige algemene verkoopsvoorwaarden drukken de verplichtingen van elke partij uit.

Artikel 2 : Onderwerp

Deze algemene verkoopsvoorwaarden hebben als objectief de rechten en de plichten van elke partij te kaderen betreffende de verkopen van artikelen en diensten, aangeboden door Un Message de Vie/ Religie Regina bv aan de klant.

Artikel 3 : Contractuele documenten

Het huidige contract wordt gevormd door de verschillende documenten, hierna opgesomd in dalende volgorde :

de algemene verkoopsvoorwaarden, de bestelbon, de leverbon en de factuur. Een kopie van de bestelbonnen wordt verstuurd onder vorm van een orderbevestiging aan de klant, op het door hem opgegeven e-mailadres. Bij ontbreken hiervan, is de bestelbon bindend. Binnen de termijn van 3 dagen, volgend op deze orderbevestiging kan de klant eventuele wijzigingen aanbrengen. Na deze termijn is Un Message de Vie / Religie Regin bv niet gebonden rekening te houden met deze wijzigingen. De bestellingen kunnen in 2 deelverzendingen gebeuren. De verzendkosten zijn op ieder moment ten laste van de klant.

Artikel 4 : Begin en einde van het contract

De algemene verkoopsvoorwaarden zijn van toepassing op het ogenblik van het ontvangen van de bestelbon. Ze zijn ook bindend gedurende het verwerken van de bestelbon en het leveren van de producten en/of diensten, tot op het wettelijk voorgeschreven tijdstip.

Artikel 5 : Betaalmodaliteiten

Alle bestellingen en facturen zijn a priori contant betaalbaar. Un Message de Vie/ Religie Regina bv kan een andere vervaldag toekennen, bijgevolg is de factuur dan betaalbaar ten laatste op de aangegeven vervaldatum. Bij laattijdige betaling zal een interest verschuldigd zijn, à rato van 36% per jaar, te tellen vanaf de vervaldag vermeld op de factuur. Bij niet-betaling zal een schadevergoeding geëist worden à rato van 15% per jaar. Daarenboven zijn alle gerechtskosten ten laste van de klant. Nieuwe klanten moeten het eerste jaar vooruitbetalen, daarna kan de vervaldag aangepast worden.

Artikel 6 : Eigendomsrecht

De geleverde goederen blijven de eigendom van Un Message de Vie/ Religie Regina bv, tot de dag van de volledige betaling. Indien de betaling niet tijdig gebeurt, heeft Un Message de Vie / Religie Regina bv het recht de goederen terug te nemen, waardoor de verkoop te niet gedaan wordt. Beschadiging en/of diefstal van de goederen zijn ten laste van de klant. Eventuele voorschotten worden automatisch ingehouden en zijn niet terug opeisbaar. Dit houdt ook in dat de eventuele gevaren bij het transport ten laste zijn van de klant van het ogenblik dat de goederen overgedragen worden door Un Message de Vie / Religie Regina bv aan de betreffende transportfirma.

Artikel 7 : Informatie over de producten

7-a Un Message de Vie/ Religie Regina bv biedt artikelen en diensten aan die voldoen aan de Europese Wetgeving, en vermeldt de karakteristieken eigenschappen opdat de klant zich een goed idee kan vormen over het product dat hij/zij wil kopen.

7-b De vermelde prijzen zijn geldig zolang de voorraad strekt. Wij dragen geen verantwoordelijkheid betreffende eventuele fouten in samenstellingen en afwerkingen van artikelen, evenals druk en zet fouten op catalogi en webwinkel. Tevens zijn de gebruikte foto’s niet contractueel bindend en louter informatie bedoeld. Alle foto’s op de webwinkel, cataloog of andere dragers zijn eigendom van Un Message de Vie/ Religie Regina bv en mogen niet zonder voorafgaandelijke goedkeuring gebruikt worden voor andere publicaties. Die aanvragen moet u richten aan info@umdv-rr.be.

Artikel 8 : Prijs

De aangeven prijzen in euro’s zijn geldig op het ogenblik van bestellen door de klant. De tarieven zijn exclusief btw en eventuele verzendkosten, ze zijn aangegeven ter indicatie maar mogen zonder voorafgaandelijk bericht veranderd worden door Un Message de Vie/ Religie Regina bv. De facturen worden opgemaakt aan de hand van de tarieven en voorwaarden geldend op de dag van de levering.

Artikel 9 : Beschikbaarheid van de producten

De artikelen aangeboden door Un Message de Vie/ Religie Regina bv zijn beschikbaar. Niet leverbare artikelen worden in backorder geplaatst en worden u asap nabezorgd. Indien de redelijke termijn overschreden wordt, kan u deze artikelen weigeren of worden ze automatisch door Un Message de Vie/ Religie Regina bv geschrapt.

Artikel 10 : Leveringsmodaliteiten

De goederen worden geleverd op het adres dat aangegeven wordt door de klant op zijn bestelbon. De klant moet de verpakking van de artikelen nakijken bij levering en in geval van schade, onmiddellijk aangeven aan de transporteur op de afleverbon, evenals een schriftelijke melding doen bij Un Message de Vie/ Religie Regina bv via mail naar info@umdv-rr.be en dit BINNEN de 3 dagen. Wat betreft de verzending, kiezen wij in functie van de wensen van de klant de geschikte transportpartner (Bpost, GLS, DPD).

De levertermijn is afhankelijk en schommelt tussen de 24u en 7 werkdagen.

Wij zijn niet verantwoordelijk voor eender welk gevolg voorkomend uit of ten gevolge van transport. Dit betekent dat de goederen steeds verzonden worden op risico van de klant, zodat bij vertraging, verlies, beschadiging of diefstal, hij zelf het initiatief moet nemen en de klacht dient te richten aan desbetreffende transportfirma.

Artikel 11 : Problemen bij levering los van transport

Ieder verschil bij levering (beschadiging, ontbrekend of foutief product t.o.v. de leverbon …), moet meegedeeld worden aan de hand van het bijgevoegd formulier ‘Reclamatie’. Het is belangrijk dat u dit document correct invult en de nodige bewijstukken (bij beschadiging duidelijke foto’s) meezendt naar info@umdv-rr.be. En dit binnen de 5 werkdagen na leverdatum. Overschrijding van deze termijn of niet correct ingevulde documenten, kunnen er voorzorgen dat de klacht onontvankelijk is en ontheft Un Message de Vie/ Religie Regina bv van enige verantwoordelijkheid ten opzichte van de klant. Daarnaast, opdat de klacht ontvankelijk zou zijn, moet de waarde van de breuk of beschadiging hoger zijn dan 5% van de totale gefactureerde waarde, exclusief btw, verzend- en administratieve kosten.

In geval van foutieve levering of omwisseling, moeten de producten terugbezorgd worden aan Un Message de Vie/ Religie Regina bv, in de originele verpakking en op een van de volgende manieren :

  • Per post : Un Message de Vie / Religie Regina bv, I.Z. Tongeren-Noord, Gasthuisbosdreef 22c, 3700 Tongeren België

  • Via vertegenwoordiger

Om aanvaard te worden moet u eerst een melding maken aan de klantendienst van Un Message de Vie/ Religie Regina bv. Dit kan bij voorkeur per mail naar info@umdv-rr.be. Enkel retourzendingen voorzien van ons akkoord kunnen aanleiding geven voor een kredietnota. De eventuele kredietnota of omwisseling kan pas gemaakt worden of gebeuren op het ogenblijk dat de artikelen terug in Tongeren zijn. Dit betekent ook dat beschadiging of fouten bij levering geen aanleiding kunnen geven om het factuurbedrag niet te vereffenen op het vooraf afgesproken en aangegeven tijdstip.

Artikel 12 : Fouten bij levering

De consument zal bij het bedrijf UN MESSAGE DE VIE / RELIGIE REGINA BV op de dag van de levering of ten laatste binnen de 5 kalenderdagen volgend op de levering, elke klacht moeten formuleren betreffende een leveringsfout en/of een niet-conformiteit van de producten in soort of kwaliteit ten opzichte van de aanduidingen op de bestelbon. Elke klacht die na deze termijn wordt ingediend, zal worden verworpen. De formulering van deze klacht met het speciale document met de vennootschap UN MESSAGE DE VIE / RELIGIE REGINA BV kan worden gemaakt:

* met voorrang per e-mail naar het adres info@umdv-rr.be.

* Elke klacht die niet volgens de hierboven gedefinieerde regels en binnen de tijdslimieten wordt ingediend, kan niet in aanmerking worden genomen en ontslaat het bedrijf UN MESSAGE DE VIE / RELIGIE REGINA BV van elke aansprakelijkheid jegens de consument.

* In het geval van een leveringsfout of omruiling, moet elk product dat omgeruild of terugbetaald moet worden, in zijn geheel en in de originele verpakking teruggestuurd worden naar het bedrijf UN MESSAGE DE VIE / RELIGIE REGINA BV op het volgende adres:

UN MESSAGE DE VIE / RELIGIE REGINA BV,
I.Z. TONGEREN-NOORD, Gasthuisbosdreef 22c, 3700 TONGEREN BELGIE

Om te worden geaccepteerd, moet elke retourzending vooraf worden gemeld bij de klantenservice van het bedrijf UN MESSAGE DE VIE / RELIGIE REGINA BV. Daarenboven moet de waarde van de schade hoger zijn dan 5% van de totale waarde van het gefactureerde bedrag, exclusief btw, verzend- en administratieve kosten.
Uitzondering hierop is het ontbreken van producten in de verzending.

Artikel 13 : Productgarantie

In overeenstemming met artikel 4 van decreet nr. 78-464 van 24 maart 1978 kunnen de bepalingen hiervan de consument niet de wettelijke garantie ontnemen die de professionele verkoper verplicht de consument te waarborgen tegen alle gevolgen van verborgen gebreken van het verkochte artikel. De consument wordt uitdrukkelijk geïnformeerd dat het bedrijf UN MESSAGE DE VIE / RELIGIE REGINA BV niet de producent is van de producten die op de website worden gepresenteerd, in de zin van de wet nr. 98-389 van 19 mei 1998 inzake de aansprakelijkheid voor producten met gebreken. Bijgevolg kan, in geval van schade veroorzaakt aan een persoon of een goed door een gebrek in het product, alleen de aansprakelijkheid van de producent van het product worden ingeroepen door de consument, op basis van de informatie die op de verpakking van het product staat.

Artikel 14 : Herroepingsrecht

Al onze verkopen zijn definitief, zonder mogelijkheid tot retourneren. Wij retourneren niet automatisch. Een uitzonderlijke terugzending van goederen als gevolg van een fout in de bestelling van de consument, alleen met een door de administratie van Un Message de Vie / Religie Regina bv geaccepteerde retourautorisatie, zal een korting van 30% op de aankoopprijs per eenheid van de consument met zich meebrengen als beheerskosten en herverpakking van het artikel. Het kortingspercentage kan worden gewijzigd door Un Messagede Vie / Religie Regina bv, zonder schriftelijke kennisgeving aan de klant. De risico's en de kosten van terugzending zijn eveneens ten laste van de klant. Beschadigde of kapotte artikelen worden niet terugbetaald.

Alle retourzendingen moeten vooraf gemeld worden bij de Klantenservice van het bedrijf UN MESSAGE DE VIE / RELIGIE REGINA BV:

  • Bij voorkeur per email info@umdv-rr.be
  • Telefonisch op 0032/12 45 83 17 van maandag tem donderdag tussen 8u30-12u00 en 13u00-16u00, op vrijdag van 8u30 tot 12h00.

Het product moet teruggestuurd worden naar:

UN MESSAGE DE VIE / RELIGIE REGINA BV,
I.Z. Tongeren-Noord, Gasthuisbosdreef 22c, 3700 Tongeren België

Alleen producten die in hun geheel, in hun volledige en onbeschadigde originele verpakking en in perfecte staat voor wederverkoop worden geretourneerd, worden geaccepteerd. Producten die beschadigd zijn of waarvan de originele verpakking beschadigd is, worden niet terugbetaald of omgeruild.

Artikel 15 : Gebruiksrechten

Het recht om de producten van UN MESSAGE DE VIE / RELIGIE REGINA BV, alsmede de door haar gedistribueerde producten te gebruiken, wordt op niet-exclusieve basis aan de consument verleend.

Artikel 16 : Overmacht

een van de partijen zal zijn contractuele verplichtingen niet zijn nagekomen in de mate dat hun uitvoering wordt vertraagd, belemmerd of verhinderd door een geval van overmacht. Onder de term 'toevallige gebeurtenis' of 'overmacht' worden alle feiten of omstandigheden verstaan die onweerstaanbaar, extern aan de partijen, onvoorzienbaar , onvermijdelijk en buiten de macht van de partijen zijn en die ondanks alle redelijke inspanningen om dit te doen niet door de partijen kunnen worden voorkomen. De partij die door dergelijke omstandigheden wordt getroffen, stelt de andere partij binnen tien werkdagen nadat zij kennis heeft genomen van de omstandigheden hiervan op de hoogte. De twee partijen komen vervolgens binnen een maand bijeen, tenzij dit onmogelijk is door overmacht, om de gevolgen van de gebeurtenis te onderzoeken en de voorwaarden overeen te komen waaronder de uitvoering van het contract zal worden voortgezet. Als het geval van overmacht langer dan drie maanden duurt, kunnen deze algemene voorwaarden door de benadeelde partij worden opgezegd. Worden uitdrukkelijk beschouwd als gevallen van overmacht of toevallige gebeurtenissen, naast die welke gewoonlijk worden aanvaard door de jurisprudentie van Franse hoven en rechtbanken: blokkering van transportmiddelen of bevoorrading, aardbevingen, branden, stormen, overstromingen, blikseminslag; onderbreking van telecommunicatienetwerken of moeilijkheden eigen aan telecommunicatienetwerken buiten de klanten om.

Artikel 17 : Geldigheidsverklaring

Indien een of meer bepalingen van deze algemene voorwaarden ongeldig worden verklaard of als zodanig worden verklaard bij toepassing van een wet, voorschrift of na een definitieve uitspraak van een bevoegde rechtbank, behouden de overige bepalingen al hun kracht en strekking.

Artikel 18 : Afstandsverklaring

Het feit dat een van de partijen geen gebruik maakt van een schending door de andere partij van een van de verplichtingen waarnaar in deze algemene voorwaarden wordt verwezen, zal in de toekomst niet worden geïnterpreteerd als een verklaring van afstand van de desbetreffende verplichting.

Artikel 19 : Toepasselijk recht

Op deze algemene voorwaarden is Belgisch recht van toepassing. Dit geldt zowel voor materiële als formele regels. In geval van een geschil of vordering dient de consument eerst contact op te nemen met het bedrijf UN MESSAGE DE VIE / RELIGIE REGINA BV om een minnelijke schikking te treffen. Alle geschillen die voortvloeien uit de interpretatie of uitvoering van deze algemene verkoopsvoorwaarden vallen, bij gebrek aan minnelijke overeenstemming, onder de bevoegdheid van de Rechtbank van Koophandel van Tongeren.